Leverantörer och underentreprenörer

er naturliga, pålitliga & jordnära samarbetspartner

På Stråheds i Anderslöv är vi måna om våra kunders förtroende, således ställer vi höga krav på oss själva och på de leverantörer och underentreprenörer vi samarbetar med. Vi strävar mot att skapa en leverantörsbas som präglas av kvalitet, hållbarhet och god arbetsmiljö. Vi vill skapa ett samarbete som främjar ständiga förbättringar. Utöver byggföretagens uppförandekod, har vi och våra samarbetspartners våra egna och beställarens riktlinjer att förhålla oss till.

Kvalitet

Hållbarhet & Miljö

Arbetsmiljö

Kvalitet

Vi är den naturliga, pålitliga och jordnära samarbetspartnern i såväl stora som mindre projekt. Vår affärsidé är att, med hög kompetens, utföra byggservice och leverera det som kunden har beställt med avtalad kvalitet, vid avtalad tidpunkt och plats. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners för vidare våra eller likvärdiga värderingar, genom hela leveranskedjan.

Vårt fokus gällande kvalitet är att själva, och i samverkan med våra kunder, leverantörer och underentreprenörer, arbeta med ständig förbättring. Detta uppnår vi genom att hantera och analysera de avvikelser som uppkommer och bedöma hur vi kan göra saker annorlunda till nästa gång.

Varje enskilt projekt ställer specifika krav som definieras i uppdragskontrakt eller leveransavtal. Via avvikelse- och reklamationsrapporter säkerställer vi kontinuerligt att våra partners, leverantörer och underentreprenörer uppfyller ställda kvalitetskrav.

Vi strävar mot att samarbeta med leverantörer och underentreprenörer som är certifierade enligt ISO 9001 eller motsvarande.

Hållbarhet och miljö

Avtal inom ramen för våra byggprojekt innehåller detaljerade miljökrav. På Stråheds i Anderslöv ligger fokus på att till största mån arbeta på ett sådant sätt så att vi minskar vår miljöbelastning och beaktar livscykelperspektivet.

Vi på Stråheds vill väcka personalens och våra leverantörers engagemang i vårt miljöarbete genom att göra dom medvetna om hur de med aktiva val i sin vardag kan vara med och skapa förändring. Vi samverkar med våra leverantörer och underentreprenörer genom att använda produkter och tjänster med låg miljöpåverkan, utan farliga kemikalier och som i bästa fall går att återvinna. 

Vi strävar mot att samarbeta med leverantörer och underentreprenörer som är certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande. Således arbetar vi löpande med att påverka våra leverantörer och underentreprenörer till att certifiera sig enligt ISO 14001. 

Arbetsmiljö

Våra arbetsplatser ska vara säkra, hälsosamma och inneha en hög trivsel. En god samverkan med samarbetspartners är en förutsättning för säkra och hälsosamma arbetsplatser. Vi vill att alla som ska utföra ett arbete är involverade i planering och förberedelser. 

Arbetsledare, arbetstagare och samarbetspartners skall samverka för att åstadkomma en säker och god arbetsmiljö. Eftersom våra kunder och olika arbetsplatser kan ha specifika regler runt arbetsmiljö är det nödvändigt att man stämmer av dessa när man kommer dit för första gången. Våra leverantörer och underentreprenörer ska se till att både deras egna och anlitade medarbetare får ta del av dem.

Alla har ett personligt ansvar, att omgående stoppa arbetet och meddela den arbetsplatsansvariga om man upptäcker en säkerhetsrisk för sig själv, eller för andra. Det är viktigt att alla är engagerade och tänker på säkerheten, samt hjälper varandra att se och undvika säkerhetsrisker. 

Vi är övertygade om att det är möjligt att helt undvika olycksfall och skador om man arbetar koncentrerat och riskmedvetet. Vår vision är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Vi jobbar säkert eller inte alls.

Anslutna till ID06

Alla som arbetar på Stråheds i Anderslövs arbetsplatser ska bära ID06-kort väl synligt och följa ID06:s regler. Syftet är att försvåra för obehöriga att vistas på våra byggarbetsplatser. På så sätt kan vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser, stärka den sunda konkurrensen samt försvåra för svartarbete och ekonomisk brottslighet.

Kvalitetssäkring av leverantörer

Som en del av vårt arbete genomför vi årliga utvärderingar på våra leverantörer och underentreprenörer för att säkerställa att de uppfyller ställda krav och arbetar enligt våra riktlinjer. Om en samarbetspartner upprepat eller allvarligt bryter mot våra riktlinjer kommer affärssamarbetet att avvecklas.

Faktureringsriktlinjer

För att din faktura ska vara godkänd hos oss ska den utfärdas enligt Skatteverkets regler samt våra egna faktureringsriktlinjer enligt nedan. Stäm av så att fakturan innehåller följande innan du skickar iväg den:

  • Fakturadatum
  • Utförandedatum/inköpsdatum 
  • Vad fakturan avser 
  • Ert momsregistreringsnummer
  • Er och vår referensmärkning
  • Namn på den som beställt tjänsten eller gjort köpet
  • Enhetspriset exklusive moms
  • Den aktuella momssatsen för varje tjänst om flera momssatser används
  • Vilket momsbelopp som ska betalas eller om det är en momsfri försäljning.

Alla fakturor ska märkas med ett projektnummer. Märkningen sker enligt formatet AOxyzes.1, där xyzes.1 avser projektnumret. Projektnumret ska alltid inledas med AO. Är ni osäkra på vilken märkning som ska anges på leverantörsfakturan, vänligen kontakta den som gjort köpet.

Vid omvänd moms ska vårt momsregistreringsnummer SE556732184801 stå med på fakturan samt texten ”Omvänd betalningsskyldighet”. Vid självfakturering, dvs om det är köparen som ställt ut fakturan ska uppgiften ”självfakturering” anges.

Fakturorna ska skickas till oss som PDF-fakturor till: faktura@straheds.se.

OBS: Endast fakturor ska skickas till denna adress. All annan post, som t ex påminnelser, ev. underlag eller kontoutdrag skickas till ekonomi@straheds.se. Om fakturan är felaktigt utförd kan vi komma att återsända fakturan till er.