Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Certifierade enligt
ISO 9001 och ISO 14001

Stråheds i Anderslöv har sedan 2013 varit certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi arbetar i enlighet med ISO 45001 för arbetsmiljö och kommer inom kort att vara certifierade enligt denna. 

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy

Stråheds i Anderslöv arbetar systematiskt med ständiga förbättringar vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Nyckeln till framgång med byggserviceprojekt är god planering och projektledning för att hålla tidplaner och att se till att jobbet görs med högsta möjliga kvalitet.

Vi ska givetvis uppfylla kraven i både standarder samt lagar och förordningar men vi vill göra mer än så. För oss är det viktigt att alla i hela kedjan arbetar efter samma mål, därför är vi väldigt noga i valet av våra leverantörer och i valet av material.

Vi utbildar och informerar löpande våra medarbetare för att skapa en aktiv medverkan i kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.

N

Kvalitetspolicy

Stråheds affärsidé är att, med hög kompetens, utföra byggservice och leverera det som kunden har beställt med avtalad kvalitet, vid avtalad tidpunkt och plats. Som ett led i detta skapar vi nära relationer med våra kunder och leverantörer för att kunna utföra jobbet med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vårt motto är service, service, service. För oss betyder det att alltid vara tillmötesgående, vara noggranna i sitt utförande samt lämna arbetsplatsen ren och snygg efter sig.

Vi vill stimulera personalens engagemang i vårt kvalitetsarbete genom att delge både ris och ros från kunder och leverantörer. Vårt fokus gällande kvalitet är att själv, och i samverkan med våra kunder och leverantörer, arbeta med ständig förbättring. Detta uppnår vi genom att hantera och analysera de avvikelser som uppkommer och bedöma hur vi kan göra saker annorlunda till nästa gång. Därav har vi en målsättning att aldrig ha anmärkningar vid efterbesiktning.

Miljöpolicy

Etik, moral och ansvarstagande ska ingå som en naturlig del i vårt sätt att arbeta med miljöpåverkan. Vårt fokus är att vi till största mån arbeta på ett sådant sätt så att vi minskar vår miljöbelastning och beaktar livscykelperspektivet, vilket innebär att man tänker på vilken miljöpåverkan en produkt eller tjänst har under hela sitt fysiska liv.

Vi på Stråheds vill väcka personalens engagemang i vårt miljöarbete genom att göra dom medvetna om hur de med aktiva val i sin vardag kan vara med och skapa förändring. Ett sådant val skulle kunna vara att påverka kunder att jobba med återvinning och återanvändning av material, vilket vi uppmuntrar att man gör. Det kan också vara att minska sin körning genom att planera sina inköp eller samköra under dagen om man kan utan att det påverkar utförandet eller kvaliteten.

Vi vill med vårt arbete och vår kunskap stimulera kunder och leverantörer till egna miljöförbättringar inom sina verksamheter.

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa och olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda.

N

Arbetsmiljöpolicy

Det psykosociala
Att vår personal mår bra och trivs är viktigt för oss. Trots växande byggserviceverksamhet vill vi behålla känslan av det lilla familjeföretaget och uppmanar alla anställda att hjälpa varandra att må bra både på jobbet och hemma. Vi vill uppmuntra till god hälsa och motion och erbjuder därför samtliga i företaget friskvårdsbidrag som man kan använda, inom ramen för skatteverkets riktlinjer, till det man själv tycker bidrar till ökat välmående. Förutom friskvård har våra anställda möjlighet till regelbunden hälsokontroll hos vår företagsläkare och även en personlig förmånsportal där man har tillgång till all information som rör ens anställning.

På arbetsplatsen
Arbetsledare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en säker och god arbetsmiljö. Eftersom våra kunder och olika arbetsplatser kan ha specifika regler runt arbetsmiljö är det nödvändigt att man stämmer av dessa när man kommer dit för första gången. Vi är övertygade om att det är möjligt att helt undvika olycksfall och skador om man arbetar koncentrerat och riskmedvetet. Därför är det viktigt att hela tiden tänka på att placera oss, röra oss, och utföra saker på ett säkert sätt. Vid framförande av truck är det av stor betydelse att vara koncentrerad, uppmärksam och att stanna för att säkerställa att inte någon utsätts för tillbud eller olycka.

Alla har ett personligt ansvar, att omgående stoppa arbetet och meddela den arbetsplatsansvariga om man upptäcker en säkerhetsrisk för sig själv, eller för andra. Det är viktigt att alla är engagerade och tänker på säkerheten, samt hjälper varandra att se och undvika säkerhetsrisker. Vi ska så långt möjligt underlätta arbetet med de hjälpmedel som finns för att minska risken för arbetsplatsolyckor. Vi skall före användning av arbetsutrustning ha tagit del av och förstått fabrikantens bruks- och säkerhetsanvisning för utrustningen.

Vi åtar oss att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa. Vi åtar oss att samråda och säkerställa medverkan med arbetstagare och arbetstagarrepresentanter. Vidare åtar vi oss att uppfylla lagar och andra krav, eliminera faror, minska arbetsmiljörisker och ständigt förbättra ledningssystemet för arbetsmiljö.