Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Certifierade enligt
ISO 9001, iso 14001 och ISO 45001

Stråheds i Anderslöv har sedan 2013 varit certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi är sedan 2023 även certifierade enligt ISO 45001. 

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy

Stråheds i Anderslöv arbetar systematiskt med ständiga förbättringar vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Nyckeln till framgång med byggserviceprojekt är god planering och projektledning för att hålla tidplaner och att se till att jobbet görs med högsta möjliga kvalitet.

Vi ska givetvis uppfylla kraven i både standarder samt lagar och förordningar men vi vill göra mer än så. För oss är det viktigt att alla i hela kedjan arbetar efter samma mål, därför är vi väldigt noga i valet av våra leverantörer och i valet av material.

Vi utbildar och informerar löpande våra medarbetare för att skapa en aktiv medverkan i kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.

N

Kvalitetspolicy

Stråheds affärsidé är att, med hög kompetens, utföra byggservice och leverera det som kunden har beställt med avtalad kvalitet, vid avtalad tidpunkt och plats. Som ett led i detta skapar vi nära relationer med våra kunder och leverantörer för att kunna utföra jobbet med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vår vision är att, med hög kompetens, utföra byggservice och leverera det som kunden har beställt med avtalad kvalitet, vid avtalad tidpunkt och plats. 

Vårt fokus och vår viljeriktning när det gäller kvalitet är att:

 • Alltid vara tillmötesgående

 • Vara noggranna i utförandet och lämna arbetsplatsen ren och snygg efter sig

 • Leverera det som kunden har beställt med avtalad kvalitet, vid avtalad tidpunkt och plats. 

Vårt motto är service, service, service!

Vi vill stimulera personalens engagemang i vårt kvalitetsarbete genom att delge både ris och ros från kunder och leverantörer. Vi ska själva, och i samverkan med våra kunder och leverantörer, arbeta med ständig förbättring. Detta uppnår vi genom att hantera och analysera de avvikelser som uppkommer och bedöma hur vi kan göra saker annorlunda till nästa gång. Därav har vi en målsättning att aldrig ha anmärkningar vid efterbesiktning.

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa och olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem.

Miljöpolicy

Etik, moral och ansvarstagande ska ingå som en naturlig del i vårt sätt att arbeta med miljöpåverkan.

Vårt fokus och vår viljeriktning när det gäller miljö är att:

 • Återvinna och återanvända befintligt material

 • Effektivisera och optimera interna transporter

 • Stimulera kunder och leverantörer till egna miljöförbättringar i deras verksamheter

 • Arbeta på ett sådant sätt så vi minskar vår miljöbelastning och beaktar livscykelperspektivet

Detta uppnår vi genom att väcka personalens engagemang i vårt miljöarbete genom att göra dom medvetna om hur de med aktiva val i sin vardag kan vara med och skapa förändring. Ett sådant val skulle kunna vara att påverka kunder att jobba med återvinning och återanvändning av material samt ge miljöförbättrande förslag. Det kan också vara att minska sin körning genom att planera sina inköp eller samköra under dagen om man kan utan att det påverkar utförandet eller kvaliteten. Vidare arbetar vi aktivt med att påverka våra leverantörer och underentreprenörer till att miljöcertifiera sin verksamhet för att uppnå egna miljöförbättringar i deras verksamheter.

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa och olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda.

N

Arbetsmiljöpolicy

Att vår personal mår bra och trivs är viktigt för oss. Trots växande byggserviceverksamhet vill vi behålla känslan av det lilla familjeföretaget och uppmanar alla anställda att hjälpa varandra att må bra både på jobbet och hemma. Arbetsledare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en säker och god arbetsmiljö.

Vårt fokus och vår viljeriktning när det gäller arbetsmiljö är att:

 • Alla medarbetare ska må bra, både psykiskt och fysiskt
 • Förebygga skador och arbetsplatsolyckor
 • Gemensamt upptäcka och undvika säkerhetsrisker
 • Arbeta systematiskt och förebyggande med en ständig förbättring i vårt arbetsmiljöarbete i hela vår verksamhet

Detta uppnår vi genom att uppmuntra till god hälsa och motion och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag som man kan använda till det man själv tycker bidrar till ökat välmående. Vidare har våra anställda möjlighet till regelbunden hälsokontroll hos företagshälsovården. Vi är övertygade om att det är möjligt att helt undvika olycksfall och skador om man arbetar koncentrerat och riskmedvetet. På arbetsplatsen ska vi placera oss, röra oss, och utföra saker på ett säkert sätt. Alla har ett personligt ansvar, att omgående stoppa arbetet och meddela den arbetsplatsansvariga om man upptäcker en säkerhetsrisk för sig själv, eller för andra. Vi ska så långt möjligt underlätta arbetet med de hjälpmedel som finns för att minska risken för arbetsplatsolyckor. Vi skall före användning av arbetsutrustning ha tagit del av och förstått fabrikantens bruks- och säkerhetsanvisning för utrustningen.

Vi åtar oss att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa. Vi åtar oss att samråda och säkerställa medverkan med arbetstagare och arbetstagarrepresentanter. Vidare åtar vi oss att uppfylla lagar och andra krav, eliminera faror, minska arbetsmiljörisker och ständigt förbättra ledningssystemet för arbetsmiljö.