Vad är visselblåsning?

Att visselblåsa innebär att en person slår larm om missförhållanden i en verksamhet. Det kan handla om saker som är olagliga eller oetiska. Den som rapporterar om missförhållanden enligt lagen är skyddad från att hindras från att rapportera och mot repressalier på grund av rapportering.

Vad kan rapporteras?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang får kännedom om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram kan rapportera detta internt eller externt. Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd etc. omfattas. När du rapporterar måste du själv ha skälig anledning att tro att informationen om missförhållandet är sann. Däremot behöver du inte ha faktiska bevis utan det räcker med rimliga misstankar.

Vad ska inte rapporteras?

Rapporteringskanalerna ska inte användas för:

  • Generella missnöjesyttringar. Sådana ärenden ska kommuniceras till närmaste chef eller berörd ansvarig chef.
  • Olyckor och tillbud. Dessa incidenter rapporteras genom särskild rapportmall, enligt instruktioner i ledningssystemet.
  • Disciplinärenden. Dessa hanteras av Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN).
  • Trakasserier och kränkande särbehandling. Detta anmäls enligt instruktioner i ledningssystemet.

Vem hanterar visselblåsningar?

Stråheds använder sig av den externa tjänsten PreWoe Visselblåsning som rapporteringsverktyg. Genom den finns även kontaktuppgifter för att rapportera muntligen.  All hantering och utredning av Visselblåsarärenden sker av PreWoe som är en extern anlitad leverantör.

Hur går rapportering till?

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt via vårt elektroniska formulär. Rapporteringen kan även göras via telefon (talsvar) eller genom ett fysiskt möte. Länk till visselblåsartjänsten och information om hur det går till finns här.

Hur utreds visselblåsningar?

Ärendet mottas av en extern anlitad part som tar emot ärendet och bekräftar mottagandet inom tre dagar om den som rapporterat har gjort detta via Visselblåsartjänsten eller lämnat kontaktuppgifter om rapportering har skett på annat sätt (telefon eller fysiskt möte). Återkoppling lämnas till den som rapporterat, om personen har lämnat kontaktuppgifter eller rapporterat via Visselblåsartjänsten. Återkoppling sker i skälig utsträckning till den rapporterande personen avseende vilka åtgärder som har vidtagits och varför, inom tre månader från det att en rapport har mottagits (eller om någon bekräftelse på mottagandet inte har lämnats, tre dagar från det att rapporten mottogs). All hantering och utredning av Visselblåsarärenden sker av PreWoe som är en extern anlitad leverantör.